Hukuki danışmanlık hizmetleri ile şirketinizin içinde bulunduğu sektör ve çalışma konuları ile işleyişinin sağlıklı bir hukuki süreçte devam etmesi için, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapmaktayız. Buna ilişkin tüm belgeler ve süreçler incelenmekte, eksik veya hatalı olanlar revize edilmektedir. Önleyici hukuk anlayışımız ile daha hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmadan gerekli önlemleri alacak hukuki destek sunulmaktadır.

ŞİRKETLER HUKUKU

Hukuk Bürosu tarafından şirket kuruluşları, genel kurulların düzenlenmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri, genel kurul kararlarının iptali, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, gerekli idari izinlerin alınması, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, borsa ve sermaye piyasası itilaflarının giderilmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konularında hizmetler verilmektedir.

Yapmış olduğumuz çalışmalar ve altyapı hazırlıkları ile şirketinizde güvenli bir hukuki yapı kurulmasını, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesini ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunmasını amaçlıyoruz.

BİLİŞİM HUKUKU

Hukuk büromuz tarafından Bilişim Hukuku kapsamında müvekkillerimize internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, ceza kanunumuza yeni girmiş olan ‘bilişim suçları’ (sistemde bulunan bilgileri izinsiz kullanmak, nakletmek, yarar sağlamak amacıyla sistem ve unsurları değiştirmek, bilişim yolu ile işlenen dolandırıcılık, sahtecilik suçları), İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi, KVKK hakkında danışmanlık hizmetleri, e-ticaret, telekomünikasyon işlerinin yürütümü, kullanıcı sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin alınması ve servis hizmet sözleşmeleri konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

 1. İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişim Engeli; Özel hayatın gizliliği ile kişi hak ve özgürlüklerinin internet ortamında ihlal edilmesinden doğan davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi;
  1. İnternet sitesi veya web sayfasına erişimin engellenmesi; internet üzerinden yayımlanan haber, video, fotoğraf, yorum vb. içeriklerle kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlali, suç işlenmesi, kamu yararı bulunması gibi nedenlerle öncelikle hukuka aykırı içeriğin bulunduğu internet sitesindeki URL’ye, ihlal bu şekilde giderilemediği takdirde tüm internet sitesine erişimin engellenmesini ifade etmektedir.
  1. İnternetten içerik kaldırma/silme; internet üzerinden yayımlanan ve hukuka aykırılık teşkil eden haber, video, fotoğraf, yorum vb. içeriklerin kaldırılması veya silinmesidir.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve VERBİS; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesinde kanuni yükümlülükler ve uyulması gereken usul ve esasların gözetilmesine yönelik dava ve danışmanlık hizmetleri;
  • KVKK ve VERBİS Hakkında Danışmanlık Hizmetleri; Her türlü bilgiye ulaşmanın ve ulaşılan bilgileri paylaşmanın giderek kolaylaşmasıyla paralel olarak; kişisel bilgilerin ve mahremiyet alanlarının korunması aynı derecede zorlaşmaktadır. Çalışma hayatı, ticari hayat, pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri yahut da kamu hizmetlerinin sağlanması gibi birçok alan ve mecrada kişisel bilgiler sahibinin rızasıyla ya da rızası olmadan saklanmakta, aktarılmakta olup, bu durum kişisel bilgilerin güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düşmesine ve kişisel hakların, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesine neden olmaktadır. Çağımızın bu gerçeği karşısında kişilerin kişisel haklarının ve bu bağlamda kişisel bilgilerinin diğer bir deyişle kişisel verilerin korunması için çağa uygun ve mevcut riskleri karşılamak açısından yeterli bütün önlemlerin alınması gerekmiş, bu gereklilik de ülkelerin yasal mevzuatlarında kendisine yer bulmuş, bulmaya da devam etmektedir. Ülkemizde de kişisel haklar ve kişisel verilerin korunması Anayasal bir gereklilik olmakla birlikte bu doğrultuda gerçekleştirilen hak ve veri güvenliği ihlalleri gerek Türk Medeni Kanunu gerekse de Türk Ceza Kanunu çerçevesinde yaptırımlarla karşılaşmaktadır. Bunların yanı sıra yukarıda da değindiğimiz üzere çağa ve çağın getirdiği mevcut risklere uyumlu bir düzenleme olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu hizmetimizle; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin neler olduğu, bu verilerin elde edilme, saklanma ve yok edilmeleriyle ilgili süreçlerin nasıl işlemesi gerektiği, kişisel verilerin güvenliğinin ihlali halinde karşılaşılma ihtimali bulunan yaptırımların neler olduğuna ilişkin destek sağlanacaktır.
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun; İlgili mevzuat kapsamında e-ticaret şirketleri ve aracı hizmet sağlayıcılar için öngörülmüş yükümlülüklerin güncel olarak gözetilmesi adına hukuk danışmanlığı hizmetleri ile buna ilişkin davalar; ayrıca alıcıların bu kapsamdaki ihlaller sebebiyle hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılarına yönelteceği davalar.
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında; eser sahipleri, icracı veya yapımcı hak ve menfaatlerinin güçlü bir şekilde gözetilebilmesi adına sağlanan danışmanlık hizmetleri ile söz konusu hak ve menfaatlerin internet ortamında ihlali sonucu ortaya çıkan her türlü hukuk ve ceza davaları ile uyuşmazlıkların çözümü.
 • Bilişim sistemine girme, sitemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme hususlarından doğan davalar ile Banka ve kredi kartlarına yönelik olarak bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle işlenen suçları konu alan davalar.